Avion
Home
Home
English

Produkty
Produkty
Databáze letišť
PROFI verze
APP pro Apple
Letová
dokumentace

Letecké fotografie
Letecké
fotografie

Plochy SLZ
Plochy SLZ

Obchod
Obchod
e shop
Prodejci
Velkoobchod Katalog

Firma
Firma
Kontakt
Grafika
Tiskové
zprávy

Lidské zdroje
Aktivity

Aplikace DATABÁZE LETIŠŤ pro mobilní zařízení Apple

Aplikaci Databáze letišť si můžete stáhnout v AppStore: Databáze letišť pro iPad/iPhone

NÁKUP LICENCE
Klikněte ZDE pro nákup licence on-line!

Máme pro vás zcela nový systém, který vám on-line vygeneruje licenční číslo a umožní platbu za tuto licenci pomocí platební karty. Vše se odehrává zcela automatizovaně, včetně vygenerování daňového dokladu. Vaše nové licenční číslo bude aktivní ihned po provedení platby a tudíž můžete ihned začít využívat naši aplikaci včetně podrobných dat.
Pokud nechcete nebo nemůžete licenci uhradit on-line platební kartou, tak si můžete zakoupit tištěný kupon s licencí v našem pilotshopu na dobírku ZDE, nebo v prodejně Aviatik v Praze.

Licence pro Nebeské Anděly na celý rok zdarma
Společně s klubem Nebeských Andělů vám přinášíme speciální akci - každý člen klubu se může těšit na voucher pro zpřístupnění podrobných leteckých dat na celý rok zcela zdarma! Žádost o licenci můžete jednoduše odeslat PŘÍMO ZDE!

ADMINISTRACE LICENCE
Klikněte ZDE pro administraci licence.

Pokud vaše licence již vyexpirovala a chcete si ji prodloužit, můžete tak učinit právě zde v administraci. Můžete si zde také zkontrolovat jaké máte k licenci přiřazená zařízení a její platnost či vytisknout daňové doklady za uhrazená prodloužení licence.

LEGENDA a vysvětlivky k Databázi letišť a leteckým mapám
Podrobnou legendu a vysvětlivky uvedených informací v aplikaci Databáze letišť si můžete stáhnout ZDE (PDF 14MB).

Nabídka multilicence pro vaši leteckou školu, společnost, klub či spolek
V případě zájmu o multi-licenci kontaktujte přímo Patrika Sainera (+420 602 420 260).


AERONAUTICAL DATA LICENCE
Click HERE FOR ON-LINE PURCHASE
of license for detailed aeronautical data for APP Databaze letist! Detailed aeronautical data contain complete aerodrome information (228 aerodromes, UL fields, heliports), Aeronautical Charts from overview to detailed zoom level (scales 1:1 000 000 + 1:500 000 + 1:200 000) and also GEN section with general informatins! All for both regions: Czech Republic + Slovak Republic!

CAPTION and COMMENTS for Aerodrome Database and aeronautical charts
Detailed caption and comments for informations published at Aerodrome Database APP is available for download HERE (PDF 12MB).

Podrobná letecká data pro AKTUÁLNÍ rok
Licence na užívání aplikace (a tudíž zobrazení podrobných leteckých dat) a aktualizace dat v aplikaci jsou dvě zcela oddělené záležitosti. Po dobu platnosti vaší licence můžete užívat všechna podrobná data v aplikaci a stahovat si jednotlivé aktualizace. Pokud vaše licence vyexpiruje, přestanou se vám podrobná data v aplikaci zobrazovat a budete moci užívat pouze data obsažená ve verzi zdarma. Pokud si platnost vaší licence prodloužíte, všechna podrobná data se vám budou opět zobrazovat a budete si moci stahovat aktualizace dat.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a informace o ochraně osobních údajů najdete ZDE.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat - kontakty najdete ZDE.=== ZPRÁVA (1/4/2019) ===
Licence pro Nebeské Anděly na celý rok zdarma
Společně s klubem Nebeských Andělů vám již mnoho let přinášíme speciální akci - každý člen klubu se může těšit na voucher pro zpřístupnění podrobných leteckých dat na celý rok zcela zdarma! Licence (vouchery) jsme právě dnes rozeslali e-mailem. Pokud vám e-mail s licenčním číslem nedorazil, kontaktujte nás a sjednáme nápravu. A pokud členy klubu ještě nejste, můžete žádost o licenci jednoduše odeslat PŘÍMO ZDE!


=== ZPRÁVA (2/4/2016) ===
Databáze letišť je dostupná ve SkyDemon
SkyDemon Odedneška je k dispozici Databáze letišť pro mobilní aplikaci SkyDemon. Ke stažení jsou kompletní letištní informace ve formátu stránek z Databáze letišť Profi a zároveň je možné zobrazit příletové mapky ke každému letišti přímo v mapovém podkladu na displeji - včetně navigace - vaší aktuální polohy za letu. Jednotlivé listy si můžete stáhovat buď podle potřeby nebo si je stáhnout najednou a mít uložené off-line ve vašem tabletu. SkyDemon je k dispozici pro Apple i Android a také jako plánovací program pro Windows. Databázi letišť do SkyDemon si můžete zakoupit jako roční předplatné zde: http://www.skydemon.aero/store/letist.aspx.

=== ZPRÁVA (4/5/2014) ===
AIP ČR sekce AD4 v aplikaci
S ukončením sekce AD4 AIPu ČR a vstupem v platnost nové VFR příručky také souvisí změna v přístupnosti AIPu ČR v aplikaci. Sekce AD4 již oficiálně neexistuje, tak nebude nadále ani součástí naší aplikace. Všechny ostatní sekce AIPu (IFR letiště - včetně IFR dat a sekce GEN a ENR) jsou samozřejmě v aplikaci i nadále plně dostupné. Na zpřístupnění nové VFR příručky v aplikaci pracujeme.

V níže uvedených článcích najdete informace o létání s tablety a telefony a také o naší aplikaci.
iPad AeroWeb 5/2013
Databáze letišť ČR a SR pro tablety Apple (článek obsahuje také návod na ovládání aplikace a rady k výběru vhodného tabletu)
iPad Pilot LAA 5/2013
Tablety a telefony pro leteckou navigaci
iPad AeroHobby 3/2013
Létání s iPhonem a iPadem v Čechách a na Slovensku


CZE Aplikace Databáze letišť je zdrojem aktuálních a přehledně zpracovaných leteckých informací nepostradatelných pro každý VFR let. Najdete v ní kompletní podrobné informace o všech letištích a plochách pro UL letadla včetně plánku letiště, podrobných kontaktů na odpovědné osoby na letišti, poskytovaných služeb pro piloty a letadla a také například turistické zajímavosti v okolí letiště. Obsahuje úplné informace o vzdušném prostoru ČR od země až do letové hladiny 95 (ČR: GND – FL95) a SR od země až do letové hladiny 90 (SR: GND-9000ftAMSL), radionavigační body, vstupní a navigační body, letecké překážky a podobně. Informace jsou obsaženy pro celé území České republiky a Slovenské republiky. ENGENG The application Aerodrome Database is source of the current and detailed aeronautical information essential for every VFR flight. It is holding the complete information of all aerodromes and microlight fields including the detailed approach plates, aerodrome chart, contact details to the responsible persons at the aerodrome, provided services for pilots and aircrafts, as well as touristic services and highlights nearby aerodrome. Contains complete information of airspace of CZ from the ground up to flight level 95 (CZ: GND-FL95) and SK from the ground up to flight level 90 (SK: GND-9000ftAMSL), radio navigation points, entry/reporting and navigational waypoints, aeronautical obstacles and much more. Information is included for the entire territory of the Czech Republic and the Slovak Republic.

iPad iPad iPad
Aplikace funguje jako pohyblivá mapa zobrazující vaši aktuální GPS polohou. Nabízí funkce základní navigace do zvoleného bodu včetně výpočtu vzdálenosti, kurzu a času potřebného k dosažení bodu. V pohyblivé mapě najdete navigační linii ke zvolenému bodu a také projekci letu vaším kurzem s označením polohy kde se budete nacházet za 3 a 5 minut letu. Zároveň umí aplikace zaznamenat vámi proletěnou trasu a zobrazuje ji na mapě. V aplikaci jsou obsažené aktuální podrobné letecké mapy v měřítku 1:1 000 000, 1:500 000 a 1:200 000 České i Slovenské republiky. The application works as a moving map displaying your current GPS location. It offers basic navigation features - flight direct to the selected point including the calculation of distance, course and time required to reach the point. In moving map is shown navigation line to the selected point and the projection of your flight course indicating your position after 3 and a 5 minutes of flight. At the same time the application can record your flown route and displays it on the map. The application containe current and detailed aeronautical charts at a scale of 1:1 000 000, 1:500 000 and 1:200 000 of entire Czech and Slovak Republic territory.

iPhone iPhone iPhone
Aplikace umožňuje přímé zobrazení aktuálních meteorologických informací od ČHMÚ stahovaných on-line z internetu. Zobrazit je možné kompletní informace z meteostanic ČHMÚ a také animovaný srážkový radar. Meteoinformace se zobrazují přímo nad leteckou mapou s vaší polohou. Application allows you to display current weather information from the Czech Hydrometeorological Institute downloaded online from the internet. You can view the complete information from weather stations and animated precipitation type radar. Meteorological information is displayed directly above the aeronautical chart with your location.

iPad iPad iPad
Všechny letecké informace, vzdušný prostor i letecké mapy jsou uloženy v paměti přístroje a jejich zobrazení nevyžaduje připojení k internetu za letu. Aplikace je nabízena zdarma a obsahuje základní informace o letištích a vzdušný prostor.
Podrobné letecké informace je možné v aplikaci zobrazit pro celé území České a Slovenské republiky po zakoupení licence pro konkrétní tablet či telefon. Licence se aktivuje pomocí speciálního 25ti písmenného kódu, který si můžete zakoupit on-line zde nebo ji můžete zakoupit také ve vybraných pilotshopech. Aktivační kód můžete získat také vrámci promo kampaní našich partnerských společností - například klubu Leteckých Andělů (viz. www.nebeskyandel.cz - každý člen klubu získává roční licenci naší aplikace zcela zdarma!).
Kompletní podrobné informace o letištích obsahují celkem 220 letišť a UL ploch a informace o velkém množství dalších leteckých bodových objektů a podrobné letecké mapy. Ukázka placených podrobných dat je uvedena ve verzi zdarma mezi letišti Praha Kbely a Benešov.
Administraci vaší licence je dostupná na této stránce - zde. Například pokud vaše licence již vyexpirovala a chcete si ji prodloužit, můžete tak učinit právě zde v administraci. Můžete si zde také zkontrolovat jaké máte k licenci přiřazená zařízení a její platnost či vytisknout daňové doklady za uhrazená prodloužení licence. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro stažení podrobných dat doporučujeme dočasně vypnout automatické zamykání obrazovky (Nastavení-Obecné-Uzamčení = Nikdy), data stahovat po jednotlivých částech a po dobu stahování a rozbalování dat ponechat přístroj vklidu (nepřepínat do jiné aplikace). Podrobná data mají celkem velikost cca 1GB a jejich stažení a rozbalení trvá několik minut.
HotLine aplikace: +420 602 420 260 (Patrik Sainer).
All aeronautical information, airspace and aeronautical charts are stored in the device memory and it does not require an internet connection inflight. Application is offered free and contains basic information about aerodromes and airspace.
Detailed aeronautical information can be displayed in the application for the whole territory of the Czech and Slovak Republic after buying a license for a particular tablet or phone. The license is activated by a special 25-letter code, which you can purchase online here or you can purchase it in selected pilotshops. The activation code you can also get at promo campaigns of our partner companies - such as the club of Nebesky Andel (see www.nebeskyandel.cz - each klub member receives an annual license for our application completely free of charge).
Complete detailed information about airports include a total of 220 airports and UL fields and additional information about a large number of other aeronautical point objects and detailed aeronautical charts. Sample paid detailed data is listed in the free version between the aerodromes Praha Kbely and Benešov.
The administration of your license is available on this site - here. For example, if your license has expired and you would like to extend it, you can do so right here in the administration. Here you can also check what devices you have associated to your license and its validity or print invoices paid for license renewal. IMPORTANT NOTICE: To download detailed data purchased within InAppPurchase suggest temporarily disable automatic screen locking (Settings-General-AutoLock = Never), download data by each section and for downloading and extracting data leave calmly device (not to switch to another application). Detailed data have a total size of about 1GB - downloading and unpacking takes a few minutes.
HotLine app: +420 602 420 260 (Patrik Sainer).

iPhone iPhone iPhone
- Obsahuje kompletní aktuální VFR letecké informace

- Podrobné informace o všech letištích a UL plochách (celkem 220 letišť/ploch CZ+SK)

- Kvalitní detailní letecké mapy s dobře čitelnými popiskami po celém obvodu každého vzdušného prostoru pro rychlou orientaci v mapě

- Všechny bodové letecké objekty včetně detailních informací (radionavigace, traťové body, vstupní body, překážky...a podobně)

- Aktuální on-line meteorologické informace přímo z ČHMÚ (podrobné informace z meteostanic a srážkový radar)

- Pohyblivá mapa s vaší aktuální polohou a základní navigace do cíle

- Uspořádání informací na displeji navrženo rozdílně pro orientaci displeje na výšku a na šířku - pro perfektní zobrazení informací podle aktuální orientace displeje zařízení

- Grafické rozhraní optimalizované pro zobrazení na tabletech iPad, pro zobrazení na telefonech iPhone zjednodušené uživatelské rozhraní pro optimální využití displeje

- Možnost podrobného uživatelského nastavení dle individuálních potřeb každého pilota

- Aplikace i data jsou kompletně dvoujazyčné (Česky/Anglicky) – nastavení aktivního zobrazení probíhá automaticky podle nastavených národních voleb/jazyku

- Kompletní pokrytí pro Českou republiku a Slovenskou republiku

- Všechny informace/mapy uloženy v paměti tabletu/telefonu – během letu nepotřebujete připojení k internetu

- Aplikace zdarma a roční předplatné podrobných a aktuálních dat za přijatelnou cenu
- Contains the complete current VFR aeronautical information

- Detailed information on all airports, airfields, microlight fields, private fields and airstrips (all togother 220 landing places for CZ + SK)

- High-quality detailed aeronautical charts with easy to read labels around the boundary of each airspace for quick orientation in the map

- All aeronautical point objects including detailed information (radionavigation, waypoints, reporting points, obstacles and much more)

- Current on-line weather information directly from the Czech Hydrometeorological Institute (detailed information from weather stations and precipitation radar)

- Moving map with your current position and basic navigation to your destination

- Designed differently for both screen orientation - portrait and landscape, perfect for displaying information based on the current screen orientation

- Graphical interface optimized for display on the iPad, for viewing on your iPhone simplified user interface for optimal display utilization

- Allows advanced user settings according to the individual needs of each pilot

- Application and data are completely bilingual (Czech/English) - the active view is automatically set by the International settings/Language

- Complete coverage of the Czech Republic and the Slovak Republic

- All information/maps are stored in the tablet/phone - you do not need in-flight internet access

- Application is for free and an annual subscription of detailed and current data for a reasonable price

Jaký iPad/iPhone se pro aplikaci hodí?

Tablet iPad:
Základním kritériem je velikost tabletu - zda-li zvolit klasický iPad nebo iPad mini. Doporučuji každému vyzkoušet si oba modely vedle sebe v nějakém obchodě, jaká velikost vyhovuje. Pro použití na palubě letadla je mini verze perfektní, lépe se vejde jak na nákoleník tak na berany, obzvláště v kabině menšího letadla. Nevýhodou je však znatelně menší displej, který má sice stejné rozlišení (počet bodů - pixelů), takže se tam vejde stejné množství informací jako na klasický iPad, ale všechno je o něco menší. Obzvláště písmenka jsou menší a to nemusí každému vyhovovat. Nevýhodou klasického iPadu s větším diplejem jsou zase větší rozměry a také hmotnost.

Po stránce výkonu a výdrže na baterku jsou všechny nabízené přístroje vcelku vyrovnané. Retina displej je pěkný, ale v žádném případě není pro aplikaci nezbytný. Pro běh aplikace je nezbytná verze operačního systému iOS 7 a vyšší. Jediný model, který bych již asi nedoporučoval dnes kupovat je původní iPad 1, ten měl nižší výpočetní výkon a dnešní aplikace na něm neběží zcela korektně. Pokud vám však někdo nabídne ke koupi starší iPad 2, bude vám pro potřeby aplikace perfektně vyhovovat (sám jej také vlastním a je plně vyhovující).

Posledním kritériem je vybavení přístroje pamětí a konektivitou. Aplikace potřebuje pro svá data cca 1 GB prostoru a tak vám i základní velikost paměti 16 GB bude zcela postačovat. Zda zvolit verzi s WiFi nebo WiFi+Cellular (s možností připojení k mobilní datové síti) záleží na vašich požadavcích. Důležité však je, a to se nikde moc nepíše, že modul cellular je společný s modulem GPS. Pokud si tedy koupíte pouze verzi WiFi, budete si muset dokoupit ještě externí GPS a tu připojovat přes BlueTooth (a také ji samostatně napájet či nabíjet baterie). Pro někoho může být nevýhodou verze Cellular nutnost zakoupit další telefonní kartu a platit za připojení k internetu. Kartu však kupovat nemusíte, pokud data nepotřebujete využívat a GPS vám bude také fungovat i bez datové karty. Ovšem pokud nemáte verzi Cellular, tak GPS modul v přístroji vůbec zabudovaný není. Navíc v dnešní době již většina operátorů nabízí datové karty navíc k telefonním za velmi přijatelné ceny. Velkou výhodou vám bude možnost stahovat on-line počasí na palubě za letu a také třeba přístup na internet kdekoliv po přistání aniž byste se museli doprošovat o heslo do letištní WiFi.

Osobně doporučuji investovat trochu více peněz na začátku do verze WiFi+Cellular, práce s přístrojem je příjemnější a jeho možnosti jsou mnohem širší. Jedinou stinnou stránkou, kterou je dobré také zmínit, je občasný špatný příjem vestavěné GPS v hornoplošných letadlech, kde pilot sedí více vzadu pod křídlem. Já jsem tento problém příliš nepozoroval, ale někteří piloti měli problém třeba v Cessně 172. Většinou pomůže přístroj posunout blíže k přednímu okénku letadla nebo pokud máte vlastní letadlo, zakoupit si a napevno zabudovat třeba zmíněnou BlueTooth GPS (externí GPS můžete samozřejmě připojit i k verzi Cellular s vestavěnou GPS - v menu si pak vyberete jakou GPS chcete používat). V dnešní době je již mnoho takovýchto zařízení, které se dají dokonce připojit na ostatní čidla letadla a zobrazují na vašem iPadu kompletní letové údaje.


Telefon iPhone:
Zde je volba mnohem jednodušší, iPhone je pouze jeden a jediná volba je velikost paměti. Zde platí to samé co pro iPad - plně postačuje základní velikost 16 GB. iPhony jsou vybaveny GPS modulem všechny. Ze starších přístrojů je aplikaci možno provozovat na iPhone 4 a 4S a novějších, pouze mějte na paměti nezbytnost operačního systému iOS 7 a nebo novější. Na iPhone 4/4S aplikace funguje perfektně.

Aplikaci lze také provozovat na iPod touch 3tí generace a novějších.

Which iPad / iPhone application fit?

Tablet iPad:
The basic criterion is the size of the tablet - whether you choose a classic iPad or iPad mini. I recommend everyone to try both models side by side in a store, what size suits. For use on board aircraft is a mini version of a perfect, better fits both the kneeboard and the yoke, especially in the smaller cabin aircraft. The disadvantage, however, is considerably smaller screen, which has the same resolution (number of pixels), so will fit the same amount of information as the classic iPad, but everything is a little smaller. In particular, the letters are smaller and it may not suit everyone. The disadvantage of classical iPad with a larger display, are larger dimensions and weight.

By performance and battery life endurance are all offered devices quite balanced. Retina display is nice, but in any case it is not necessary for the application. To run the application it is necessary OS version 5.0.1 and later (nowadays the new devices are sold with version 6, so you application will operate seamlessly on all new models). The only model not recommend to buy is the original iPad 1, it had less computing power and today's applications running on it quite incorrectly. However, if you're offered to buy the older iPad 2 it will be for application perfect suit (I am personally also own it and it is fully compliant).

The last criterion is equipped device memory and connectivity. Applications for their data needs about 1 GB of space, and so also the basic size of 16 GB will be quite sufficient. Whether to choose the version with WiFi or WiFi+Cellular (with options to connect to cellular data network) depends on your requirements. Important is that it is a common cellular module with GPS module. So if you buy a WiFi only version, you still have to buy an external GPS and the connect via BlueTooth (as well as its own power or charge the battery). For some it may be a disadvantage version Cellular need to buy another phone card and pay for internet connection. If you do not need to use data you not need to buy it and GPS will also function without the data card. However, if you do not have version Cellular the GPS module in the device is not built at all. The big advantage you will be able to download on-line weather on board the flight and also need access to the internet anywhere in the land without having to beg for your password in airport WiFi.

Personally, I recommend investing a little more money in the beginning to version WiFi + Cellular, work with the device is comfortable and its capabilities are much broader. The only downside, which is also good to mention is the occasional bad reception built-in GPS at upper-wings aircraft, where the pilot sits further back under the wing. I did not notice this problem so much, but some pilots had a problem to be in a Cessna 172. Usually helps the device to move closer to the front window of the aircraft. Or if you own an aircraft you can purchase and permanently install the BlueTooth GPS (external GPS course you can also connect Cellular version with built-in GPS - in a menu then select how you want to use GPS). Nowadays, there are already many such devices, which can even connect to other aircraft sensors and displayed on your iPad complete flight details.


Telephone iPhone:
Here is a selection much eased, the iPhone is only one and the only option is the memory size. Here the same applies as for the iPad - is sufficient base size of 16 gigabytes iPhones are all equipped with GPS module. Of the older devices, the application can be run on iPhone 4 and 4S and newer, just keep in mind the necessity iOS 7 or later. The iPhone 4/4S application works perfectly.

The application can also run on the iPod touch 3 rd generation and later.

iPad picture gallery

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad

iPad


iPhone picture gallery

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone

iPhone


Databáze letišť


web design: (c) 1998-2021, Avion®, Patrik Sainer